Mag Gripp cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.
files-empty file-text2 cart coin-euro calculator stopwatch calendar mobile users cogs stats-bars star-empty bird airplane rocket video-camera facebook2 twitter rss vimeo linkedin2 menu man arrow-with-circle-right arrow-with-circle-left warning airplane
Logo Gripp voor Social Media
Je account wordt aangemaakt!
Een klein momentje...
Oeps, er is iets misgegaan!
Probeer het later opnieuw.

CRM, offertes, projectadministratie, facturatie en boekhouding, alles in één online tool!

Vriendelijke bedrijfssoftware voor het
reclame
advies
project
communicatie
marketing
consultancy
architecten
installatie
internet
sign
bureau van nu

Hoe kan ik grootboeken importeren in Gripp?

Gripp is standaard voorzien van een praktisch grootboekrekeningschema, en is direct ingedeeld in een goede toekomstbestendige RGS classificatie. Mocht je desondanks gebruik willen maken van een eigen schema, of grootboeken in bulk willen toevoegen, dan kan dat. In dit artikel lees je hier meer over.

Voorbeeldbestanden

Controles bij het importeren van grootboeken

Bij het importeren van grootboeken worden een aantal controles uitgevoerd. Hieronder de zaken waar op gelet dient te worden.
Veldnaam Controle
naam De naam is verplicht
nummer Het nummer moet uniek zijn. Indien er geen nummer wordt ingevuld, zal Gripp zelf een nummer aanmaken.
Categorie (nummer) Moet een geldig bestaand categorie-nummer zijn. Een lijst met de standaard nummers vind je hieronder in de tabel.

Nummers van grootboekcategorieën

Nummer Naam Zijde Type
52Eigen vermogen - Aandeel van derden
Credit
Balans
46Eigen vermogen - Agioreserves
Credit
Balans
54Eigen vermogen - Fiscale reserves
Credit
Balans
51Eigen vermogen - Fondsen
Credit
Balans
45Eigen vermogen - Gestort en opgevraagd kapitaal
Credit
Balans
47Eigen vermogen - Herwaarderingsreserves
Credit
Balans
53Eigen vermogen - Kapitaal
Credit
Balans
50Eigen vermogen - Overige reserves
Credit
Balans
49Eigen vermogen - Statutaire reserves
Credit
Balans
48Eigen vermogen - Wettelijke reserves
Credit
Balans
80Kortlopende schulden - Crediteuren
Credit
Balans
78Kortlopende schulden - Kortlopende leningen
Credit
Balans
83Kortlopende schulden - Loonheffing
Credit
Balans
82Kortlopende schulden - Omzetbelasting
Credit
Balans
85Kortlopende schulden - Overige belastingen
Credit
Balans
86Kortlopende schulden - Overige schulden
Credit
Balans
87Kortlopende schulden - Overlopende passiva
Credit
Balans
81Kortlopende schulden - Salarisverwerking
Credit
Balans
79Kortlopende schulden - Schulden aan verbonden partijen
Credit
Balans
84Kortlopende schulden - Vennootschapsbelasting
Credit
Balans
62Langlopende schulden - Achtergestelde leningen
Credit
Balans
64Langlopende schulden - Andere obligaties en onderhandse leningen
Credit
Balans
63Langlopende schulden - Converteerbare leningen
Credit
Balans
65Langlopende schulden - Financiële lease verplichtingen
Credit
Balans
67Langlopende schulden - Overige langlopende schulden
Credit
Balans
66Langlopende schulden - Schulden aan kredietinstellingen
Credit
Balans
60Voorzieningen - Negatieve goodwill
Credit
Balans
59Voorzieningen - Overige voorzieningen
Credit
Balans
58Voorzieningen - Voorziening groot onderhoud
Credit
Balans
57Voorzieningen - Voorziening voor belastingen
Credit
Balans
56Voorzieningen - Voorziening voor pensioenen
Credit
Balans
198Aandeel derden - Resultaat aandeel van derden
Credit
Resultaat
195Buitengewone baten en lasten - Buitengewone baten
Credit
Resultaat
196Buitengewone baten en lasten - Buitengewone lasten
Credit
Resultaat
158Omzet - Kortingen en bonussen
Credit
Resultaat
156Omzet - Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Credit
Resultaat
153Omzet - Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
Credit
Resultaat
154Omzet - Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
Credit
Resultaat
155Omzet - Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
Credit
Resultaat
157Omzet - Omzet intercompany transacties
Credit
Resultaat
169Overige bedrijfsopbrengsten - Baten uit acties van derden
Credit
Resultaat
167Overige bedrijfsopbrengsten - Baten uit eigen fondsenwerving
Credit
Resultaat
168Overige bedrijfsopbrengsten - Baten uit gezamenlijke acties
Credit
Resultaat
176Overige bedrijfsopbrengsten - Baten werk in opdracht van derden
Credit
Resultaat
175Overige bedrijfsopbrengsten - College-, cursus-, les- en examengelden
Credit
Resultaat
172Overige bedrijfsopbrengsten - Huurontvangsten
Credit
Resultaat
174Overige bedrijfsopbrengsten - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Credit
Resultaat
166Overige bedrijfsopbrengsten - Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Credit
Resultaat
165Overige bedrijfsopbrengsten - Ontvangen managementvergoeding
Credit
Resultaat
171Overige bedrijfsopbrengsten - Ontvangen restituties en subsidies
Credit
Resultaat
173Overige bedrijfsopbrengsten - Opbrengsten servicecontracten
Credit
Resultaat
177Overige bedrijfsopbrengsten - Overige opbrengsten
Credit
Resultaat
170Overige bedrijfsopbrengsten - Verzekeringsuitkeringen
Credit
Resultaat
41Effecten - Aandelen
Debet
Balans
42Effecten - Obligaties
Debet
Balans
43Effecten - Overige effecten
Debet
Balans
33Financiële vaste activa - Andere deelnemingen
Debet
Balans
31Financiële vaste activa - Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Debet
Balans
32Financiële vaste activa - Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Debet
Balans
38Financiële vaste activa - Latente belastingvorderingen
Debet
Balans
34Financiële vaste activa - Overige effecten
Debet
Balans
39Financiële vaste activa - Overige vorderingen
Debet
Balans
35Financiële vaste activa - Vorderingen op groepsmaatschappijen
Debet
Balans
37Financiële vaste activa - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
Debet
Balans
36Financiële vaste activa - Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Debet
Balans
5Immateriële vaste activa - Bouwclaims
Debet
Balans
6Immateriële vaste activa - Concessies en vergunningen
Debet
Balans
7Immateriële vaste activa - Goodwill
Debet
Balans
8Immateriële vaste activa - Goodwill uit eerdere overnames
Debet
Balans
2Immateriële vaste activa - Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Debet
Balans
1Immateriële vaste activa - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Debet
Balans
4Immateriële vaste activa - Overig intellectueel eigendom
Debet
Balans
10Immateriële vaste activa - Overige immateriële vaste activa
Debet
Balans
3Immateriële vaste activa - Software
Debet
Balans
9Immateriële vaste activa - Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
Debet
Balans
70Liquide middelen - Bankrekeningen
Debet
Balans
69Liquide middelen - Kassen
Debet
Balans
71Liquide middelen - Kruisposten
Debet
Balans
13Materiële vaste activa - Bedrijfsgebouwen
Debet
Balans
26Materiële vaste activa - Bedrijfsinventaris
Debet
Balans
17Materiële vaste activa - Commercieel vastgoed in exploitatie
Debet
Balans
20Materiële vaste activa - Huurdersinvesteringen
Debet
Balans
21Materiële vaste activa - Machines en installaties
Debet
Balans
28Materiële vaste activa - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Debet
Balans
18Materiële vaste activa - Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Debet
Balans
29Materiële vaste activa - Overige materiële vaste activa
Debet
Balans
25Materiële vaste activa - Overige vaste bedrijfsmiddelen
Debet
Balans
19Materiële vaste activa - Overige vastgoedbeleggingen
Debet
Balans
23Materiële vaste activa - Schepen
Debet
Balans
16Materiële vaste activa - Sociaal vastgoed in exploitatie
Debet
Balans
12Materiële vaste activa - Terreinen
Debet
Balans
24Materiële vaste activa - Transport- en vervoermiddelen
Debet
Balans
27Materiële vaste activa - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
Debet
Balans
15Materiële vaste activa - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Debet
Balans
14Materiële vaste activa - Verbouwingen
Debet
Balans
22Materiële vaste activa - Vliegtuigen
Debet
Balans
98Projecten - Onderhanden projecten
Debet
Balans
91Voorraden - Emballage
Debet
Balans
95Voorraden - Gereed product
Debet
Balans
90Voorraden - Grond- en hulpstoffen
Debet
Balans
94Voorraden - Halffabrikaten
Debet
Balans
89Voorraden - Handelsgoederen
Debet
Balans
93Voorraden - Onderhanden werken
Debet
Balans
96Voorraden - Vastgoed
Debet
Balans
92Voorraden - Vooruitbetaald op voorraden
Debet
Balans
73Vorderingen - Debiteuren
Debet
Balans
74Vorderingen - Omzetbelasting
Debet
Balans
75Vorderingen - Overige vorderingen
Debet
Balans
76Vorderingen - Overlopende activa
Debet
Balans
114Afschrijvingen - Afschrijvingen immateriële vaste activa
Debet
Resultaat
115Afschrijvingen - Afschrijvingen materiële vaste activa
Debet
Resultaat
120Afschrijvingen - Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
Debet
Resultaat
116Afschrijvingen - Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
Debet
Resultaat
117Afschrijvingen - Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Debet
Resultaat
118Afschrijvingen - Resultaat verkoop immateriële vaste activa
Debet
Resultaat
119Afschrijvingen - Resultaat verkoop materiële vaste activa
Debet
Resultaat
201Belastingen - Belastingen buitengewoon resultaat
Debet
Resultaat
200Belastingen - Belastingen gewoon resultaat
Debet
Resultaat
203Belastingen - Mutatie fiscale oudedagsreserve
Debet
Resultaat
202Belastingen - Vrijval belastinglatentie
Debet
Resultaat
187Financiële baten en lasten - Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
Debet
Resultaat
193Financiële baten en lasten - Doorberekende financiële baten en lasten
Debet
Resultaat
191Financiële baten en lasten - Kosten van beheer en administratie
Debet
Resultaat
190Financiële baten en lasten - Kosten van beleggingen
Debet
Resultaat
185Financiële baten en lasten - Overige rentebaten
Debet
Resultaat
188Financiële baten en lasten - Overige rentelasten
Debet
Resultaat
186Financiële baten en lasten - Rente- en soortgelijke lasten
Debet
Resultaat
183Financiële baten en lasten - Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
Debet
Resultaat
184Financiële baten en lasten - Rente liquide middelen
Debet
Resultaat
192Financiële baten en lasten - Resultaat deelnemingen (dividend)
Debet
Resultaat
189Financiële baten en lasten - Wisselkoersverschillen
Debet
Resultaat
146Inkoopwaarde van de omzet - Betalingskortingen
Debet
Resultaat
145Inkoopwaarde van de omzet - Inkoopkortingen en bonussen
Debet
Resultaat
143Inkoopwaarde van de omzet - Inkoopwaarde handelsgoederen
Debet
Resultaat
144Inkoopwaarde van de omzet - Inkoopwaarde productiegoederen
Debet
Resultaat
141Inkoopwaarde van de omzet - Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Debet
Resultaat
139Inkoopwaarde van de omzet - Kosten van grond- en hulpstoffen
Debet
Resultaat
140Inkoopwaarde van de omzet - Kosten van personeel
Debet
Resultaat
142Inkoopwaarde van de omzet - Kosten van rente en afschrijvingen
Debet
Resultaat
147Inkoopwaarde van de omzet - Kostprijs intercompany transacties
Debet
Resultaat
148Inkoopwaarde van de omzet - Mutatie omzetvorderingen
Debet
Resultaat
151Inkoopwaarde van de omzet - Privé-gebruik diensten
Debet
Resultaat
150Inkoopwaarde van de omzet - Privé-gebruik goederen
Debet
Resultaat
149Inkoopwaarde van de omzet - Voorraadmutatie
Debet
Resultaat
205Netto resultaat - Nettoresultaat na belastingen
Debet
Resultaat
130Overige bedrijfskosten - Accountants- en advieskosten
Debet
Resultaat
131Overige bedrijfskosten - Administratieve lasten
Debet
Resultaat
136Overige bedrijfskosten - Algemene kosten
Debet
Resultaat
129Overige bedrijfskosten - Assurantiekosten
Debet
Resultaat
125Overige bedrijfskosten - Autokosten
Debet
Resultaat
137Overige bedrijfskosten - Doorberekende kosten
Debet
Resultaat
134Overige bedrijfskosten - Dotaties en vrijval reserves
Debet
Resultaat
135Overige bedrijfskosten - Dotaties en vrijval voorzieningen
Debet
Resultaat
123Overige bedrijfskosten - Exploitatie- en machinekosten
Debet
Resultaat
122Overige bedrijfskosten - Huisvestingskosten
Debet
Resultaat
127Overige bedrijfskosten - Kantoorkosten
Debet
Resultaat
132Overige bedrijfskosten - Kosten fondsenwerving
Debet
Resultaat
133Overige bedrijfskosten - Kosten stamrecht en lijfrentes
Debet
Resultaat
128Overige bedrijfskosten - Organisatiekosten
Debet
Resultaat
126Overige bedrijfskosten - Transportkosten
Debet
Resultaat
124Overige bedrijfskosten - Verkoopkosten
Debet
Resultaat
101Personeelskosten - Lonen en salarissen
Debet
Resultaat
112Personeelskosten - Overige personeelskosten
Debet
Resultaat
103Personeelskosten - Pensioenlasten
Debet
Resultaat
102Personeelskosten - Sociale lasten
Debet
Resultaat
109Personeelskosten - Werkkosten belast loon
Debet
Resultaat
110Personeelskosten - Werkkosten geen of vrijgesteld loon
Debet
Resultaat
106Personeelskosten - Werkkosten gericht vrijgesteld
Debet
Resultaat
108Personeelskosten - Werkkosten intermediair
Debet
Resultaat
105Personeelskosten - Werkkosten met nihilwaardering
Debet
Resultaat
107Personeelskosten - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium
Debet
Resultaat
111Personeelskosten - Werkkosten overig
Debet
Resultaat
104Personeelskosten - Werkkosten vrije ruimte
Debet
Resultaat
180Vrijval herwaarderingsreserve en egalisatierekeningen - Vrijval egalisatierekening IPR
Debet
Resultaat
181Vrijval herwaarderingsreserve en egalisatierekeningen - Vrijval overige egalisatierekeningen
Debet
Resultaat
179Vrijval herwaarderingsreserve en egalisatierekeningen - Vrijval uit herwaarderingsreserve
Debet
Resultaat
163Wijziging voorraden - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Debet
Resultaat
162Wijziging voorraden - Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Debet
Resultaat
160Wijziging voorraden - Wijziging in voorraden gereed product
Debet
Resultaat
161Wijziging voorraden - Wijziging in voorraden onderhanden werk
Debet
Resultaat
Bekijk ook onze video's over dit onderwerp
Video
Introductie & dashboard
Video
Timeline & geschiedenis
Video
Zoeken, filteren & exporteren
Video
Producten & pakketten
Video
Medewerkers

Probeer het zelf een maand lang gratis!

Gripp maakt een einde aan fouten in de projectadministratie van jouw bedrijf.
Bovendien levert het programma een fikse tijdsbesparing op. Ervaar zelf het gemak!